Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011

 

Ze względu na błędy techniczne  umieszczamy ponownie ogłoszenie o Konkursie na Naczelną Pielęgniarkę Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI SZPITALA MIEJSKIEGO im. FRANCISZKA RASZEI W POZNANIU

Dyrekcja Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei (dalej „Szpitala”) ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań w porozumieniu z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko: NACZELNEJ PIELĘGNIARKI

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06.02.2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 393).

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011r., w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011r., Nr 151, poz. 896).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym Szpitala są do wglądu w Dziale Kadrowo – Płacowym.

Podanie z dokumentami prosimy składać w zamkniętej kopercie umieszczając swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści „Konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei„ w terminie 14 dni od daty ukazania się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania pod adresem: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ul. Mickiewicza 2, 60-834 Poznań.

Konkurs odbędzie się w okresie 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wynagrodzenie według Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei.

Mieszkania nie zapewniamy.

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap