Mickiewicza 2
60-834 Poznań
618481011
Informacje - Koronawirus (COVID-19)

      
Poznański Oddział Toksykologiczny z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej jest jednym z dziesięciu  Regionalnych Ośrodków Toksykologii Klinicznej w Polsce. Ośrodki te są elementem światowego systemu  ośrodków kontroli zatruć pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), których rolą jest  toksykowigilancja i profilaktyka ostrych zatruć. Oddział posiada 25 łóżek.
       Oddział Toksykologii w Poznaniu jest jednym z czterech polskich ośrodków  toksykologicznych  odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi. Oddział jest także podmiotem wspierającym  Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy, współpracując ściśle z Wojewódzką i Miejską Komendą Państwowej  Straży Pożarnej, uczestnicząc w tworzeniu systemu bezpieczeństwa chemicznego dla regionu. Oddział Toksykologii w Poznaniu pełni 24-godzinne dyżury jako ośrodek sprawujący nadzór merytoryczny  w zakresie ostrych zatruć dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Do zadań  ośrodka należy:
•    diagnostyka i leczenie pacjentów w stanach ostrych zatruć,
•    udzielanie informacji toksykologicznej dla lekarzy, ratowników i innych funkcjonariuszy ochrony zdrowia,  placówek
     leczniczych, instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo chemiczne i ogółu społeczeństwa,
•    interpretacja i zalecenia

Telefon ratunkowy   61 8476946


Kierownik Oddziału
dr n. med. Magdalena Łukasik- Głębocka

Sekretariat Oddziału
tel. 612245265
tel./fax. 618481351

Z-ca Kierownika Oddziału   
dr n. med. Dorota Klimaszyk   
tel. 612245341

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Renata Szafranek
tel. 612245374

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej
Irena Kowalska
tel. 612245315

Dyżurka Pielęgniarek
tel. 612245 315

Dyżurka Lekarzy
tel. 612245341

Izba Przyjęć
tel. 618476946 lub 612245374

IOM
tel. 612245272bip

systemeskulap

medhub

sialma

xcore

systemeskulap